Condiții de Livrare & Plată


1. APLICABILITATE
Toate comenzile primite şi tranzacţiile efectuate de S.C. SERVOSISTEME S.R.L. (denumite în continuare SERVOSISTEME sau Vânzătorul) pentru vânzarea produselor sale vor avea la bază prezentele "Condiţii de Livrare & Plată", denumite în cuprinsul oricărei corespondenţe "CONDIŢII GENERALE”.
Încheierea unui contract pe baza acestor condiţii generale determină valabilitatea lor pentru toate tranzacţiile ulterioare cu acelaşi Cumpărător, agentul acestuia sau succesorul său legal sau convenţional.

2. OFERTA ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
2.1. Prezentele CONDIȚII GENERALE se consideră acceptate la momentul emiterii comenzii de către Cumpărător în condiţiile şi termenii ofertei SERVOSISTEME.
2.2. Orice alte înţelegeri, în special condiţiile comerciale care contravin prezentelor condiţii, trebuie aprobate în mod explicit în scris de către SERVOSISTEME pentru a fi valabile şi se vor confirma separat de SERVOSISTEME pentru fiecare contract individual. Astfel de condiţii ale Cumpărătorului nu sunt obligatorii pentru SERVOSISTEME nici integral şi nici punctual, sub forma unor prevederi individuale, respectiv nici chiar atunci când SERVOSISTEME nu îşi exprimă explicit dezacordul cu acestea.
2.3. Ofertele SERVOSISTEME nu sunt ferme referitoare la preţurile şi termenele de livrare. Preţurile şi termenele de livrare înscrise în oferte sunt informative, condiţiile de vânzare considerându-se stabilite numai după confirmarea în scris de către Client a comenzii ferme sau a proformei emise de Vânzător în baza comenzii primite de la client.
2.4. În cazul în care Cumpărătorul emite o comandă, aceasta se consideră o ofertă fermă de a contracta. În calitate de Vânzător, SERVOSISTEME poate accepta această ofertă în termen de 2 săptămâni prin transmiterea unei confirmări de comandă.
2.5. Obligaţiile corelative de vânzare-cumpărare iau naştere doar prin confirmarea de comandă scrisă emisă de SERVOSISTEME.

3. PREȚURI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ
3.1. Preţurile sunt preţuri nete, condiţia de livrare aplicabilă fiind cea comunicată şi acceptată prin ofertă, comandă şi confirmare de comandă. Cumpărătorul va suporta de asemenea, separat de preţ, orice costuri pe care le presupune fie păstrarea bunurilor peste termenul de predare, fie predarea efectivă a bunurilor (dacă nu a fost stabilit altfel în prealabil).
3.2. Preţul bunurilor şi orice alte obligaţii de plată ale Cumpărătorului faţă de Vânzător vor avea la bază, ca monedă de referinţă, euro (EUR). Pe teritoriul României plata se va efectua în lei şi cuantumul ei va fi determinat prin raportarea RON – EUR, la cursul BNR din ziua facturării.
3.3. În cazul în care între data la care s-a convenit preţul şi data stabilită pentru predarea bunului au intervenit modificări substanţiale la preţurile materiilor prime sau ale utilităţilor, la nivelul salariilor sau alte condiţii economice şi sociale au influenţat sau pot să influenţeze în mod substanţial calculaţia de preţ, SERVOSISTEME are dreptul de a ajusta prețurile în mod corespunzător. Majorările de preţ vor fi valabile începând cu data de livrare. Fac excepţie livrările cu plata în avans pentru care s-a achitat marfa înaintea majorării de preţ.
3.4. Plata se va face pe baza facturii proforme în cazul livrărilor cu plata în avans, respectiv a facturii de vânzare emisă de SERVOSISTEME în toate celelalte cazuri. Facturile SERVOSISTEME sunt scadente la data menţionată pe fiecare factură în parte, în cazul în care nu se stabileşte altfel.
3.5. Orice întârziere a plăţii este considerată o neexecutare gravă şi dă dreptul Vânzătorului să considere contractul reziliat, de plin drept şi fără vreo punere în întârziere, notificare sau intervenţia instanţelor de judecată. Întârzierea plăţii atrage după sine anularea tuturor rabatelor, a reducerilor de preţ şi a bonusurilor. În plus Vânzătorul are dreptul să refuze livrarea restului de loturi contractate. În cazul întârzierii plăţii de către Cumpărător, SERVOSISTEME are de asemenea dreptul de a solicita plata imediată a tuturor sau oricăror creanţe deschise ale SERVOSISTEME, care rezultă din toate relaţiile de afaceri cu Cumpărătorul.
Întârzierea plăţii produce penalități de neplată din data scadenţei si până în ziua plăţii. Nivelul penalităţii pe care Cumpărătorul o datorează este egală cu 0,05% pe zi de întârziere, procent aplicat la valoarea din factură / facturile neplătite.
3.6. În cazul în care plata bunurilor se face în avans, Vânzătorul îşi rezervă dreptul să refuze predarea bunurilor / să livreze până la momentul în care plata bunurilor este evidenţiată în contul bancar al SERVOSISTEME. SERVOSISTEME poate alege, la discreţia sa şi numai cu confirmarea expresă anterioară livrării, să livreze pe baza unor instrumente de plată emise de Client, prin aceasta înţelegându-se fie un ordin de plată vizat de banca plătitoare, fie pe bază de bilet la ordin şi CEC de asemenea confirmate de banca plătitoare.
Biletele la ordin şi cecurile se acceptă doar cu titlul de angajament de plată, iar datoria se acoperă doar prin plata integrală.
Toate costurile care rezultă în legătură cu încasarea sumelor înscrise în biletele la ordin şi cecuri, se vor suporta de către Cumpărător.
Dacă după încheierea contractului apar dubii în legătură cu capacitatea de plată și solvabilitatea Cumpărătorului sau dacă astfel de împrejurări existente în momentul încheierii contractului devin cunoscute mai târziu, SERVOSISTEME are dreptul de a solicita plata în avans sau prezentarea unei garanţii înainte de livrare, precum şi de a revoca termenele de plată acordate şi de a declara scadenţa imediată a creanţelor.

4. LIVRAREA ȘI PERIOADA DE LIVRARE
4.1. Modalitatea de expediere precum şi tipul, modalitatea şi volumul de ambalare se află la latitudinea SERVOSISTEME, în cazul în care nu se stabileşte explicit altfel.
4.1.1. Dacă nu este specificat altfel în oferta de preț și / sau comanda fermă, transportul produselor către Cumpărător se va face prin intermediul FanCourier, serviciul standard de livrare, cu opțiunea de plată la destinatar.
4.2. Termenele de livrare sunt prevăzute în confirmarea de comandă sau se stabilesc sub altă formă în scris şi se respectă în funcţie de posibilitate.
Pe durata existenţei împrejurărilor care nu pot fi controlate de SERVOSISTEME (forţă majoră) precum imposibilitatea achiziţionării materiilor prime şi contractării mijloacelor de transport, defecţiunile utilajelor de producţie, greve şi embargouri, incendii şi catastrofe naturale, SERVOSISTEME este exonerat de obligaţia de livrare. Termenele de livrare se prelungesc cu durata existenţei împrejurărilor de forţă majoră. Cumpărătorul poate refuza livrarea în urma încheierii evenimentelor de forţă majoră, dacă nu i se poate pretinde recepţia livrării după încheierea acestei perioade.
4.3. SERVOSISTEME are dreptul să efectueze livrări parţiale sau prestaţii parţiale, dacă (i) livrarea parţială este utilizabilă pentru Cumpărător în cadrul destinaţiei contractuale, (ii) este asigurată livrarea restului de marfă comandată şi (iii) nu rezultă eforturi suplimentare semnificative sau costuri suplimentare pentru Cumpărător (cu excepţia cazului în care SERVOSISTEME se declară de acord cu suportarea acestor costuri).
4.4. În cazul livrărilor EXW/FCA, Clientul se obligă să preia marfa în cel mult 14 zile de la data punerii la dispoziie.
După depășirea celor 14 zile, marfa va fi depozitată pe cheltuiala clientului, percepându-se o taxă de depozitare de 0,5% din valoarea comenzii neridicate. În cazul anulării unei comenzi din motive independente de Vânzător, clientul poate fi obligat la suportarea atât a prejudiciului efectiv, cât şi a beneficiului nerealizat.
4.5. Părţile recunosc dreptul SERVOSISTEME de a sista orice livrare, inclusiv pentru comenzi acceptate, precum şi confirmarea oricărei comenzi din partea Cumpărătorului dacă există facturi neplătite cu scadenţa depăşită. Refuzul livrării intr-o astfel de situaţie nu va fi interpretat ca o neîndeplinire a obligaţiilor contractuale.

5. TRANSFERUL RISCURILOR
5.1. Transferul riscurilor şi al cheltuielilor de la Vânzător la Cumpărător se realizează:
- la ieșirea din sediu, în cazul în care Cumpărătorul organizează preluarea şi transportul mărfii până la destinaţie;
- la locul şi în condiţiile prevăzute de reglementările internaţionale de livrare INCOTERMS 2010, în cazul în care Vânzătorul se angajează să livreze mărfurile la destinaţia indicată de client.

6. GARANȚIE. TERMEN DE RECLAMARE A DEFECTELOR.
6.1. Cumpărătorul trebuie să examineze produsele imediat după livrare.
6.2. Înainte de prelucrarea mărfii livrate, Cumpărătorul este obligat să verifice dacă aceasta este adecvată pentru scopurile sale de utilizare, chiar dacă anterior au fost livrate probe de marfă.
6.3. Reclamaţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt admise numai în cazul în care produsele nu au fost folosite în alt mod decât pentru a le încerca funcționarea respectând întru totul caracteristicile acestora de funcționare.
6.4. Reclamaţiile pentru vicii aparente vor fi formulate de Cumpărător în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea bunurilor (termen de decădere), potrivit art. 1690 alin. (3) din Codul Civil.
6.5. Viciile ascunse vor fi reclamate în termen de 2 zile lucrătoare de la constatarea lor (termen de decădere), dar nu mai târziu de 2 luni de la primirea bunurilor.
6.6. Reclamaţiile de transport vor fi formulate de Cumpărător în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea bunurilor (termen de decădere), doar în condiţiile menţionării defectelor şi daunelor constatate pe documentele de transport aferente livrării reclamate. În cazul lipsei acestor menţiuni reclamaţia nu poate fi luată în considerare.
6.7. Cumpărătorul se obligă să păstreze marfa livrată, să o asigure corespunzător până la inspectarea acesteia de către Vânzător într-un termen rezonabil ce se va conveni, iar după inspecţie, până la soluţionarea reclamaţiei.
6.8. Pentru lipsuri calitative ale mărfurilor livrate, reclamate în termenele stabilite prin prezentul articol,
Vânzătorul, la alegerea sa, va completa livrarea, va înlocui mărfurile defecte sau va reduce corespunzător preţul de cumpărare. Orice alte pretenţii din partea Cumpărătorului pentru alte lipsuri sunt excluse. Returnările nu pot fi efectuate fără o înţelegere reciprocă prealabilă.
Reclamaţiile pot fi făcute doar pentru materialele care pot fi puse la dispoziţie pentru inspecţie sau returnare.
6.9. Obligaţia de garanţie se stinge dacă marfa a fost depozitată, modificată sau tratată necorespunzător, chiar dacă înainte au fost livrate probe de marfă.
6.10. Vânzătorul răspunde numai pentru daunele directe. Răspunderea Vânzătorului nu poate depăşi preţul mărfii. Formularea oricărei reclamaţii de către Cumpărător asupra mărfii livrate nu-l absolvă pe acesta de respectarea termenelor şi condiţiilor de plată a preţului.

7. REZERVAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
Dreptul de proprietate asupra bunurilor cumpărate se transmite de la Vânzător la Cumpărător la primirea tuturor plăţilor aferente tranzacţiilor cu Cumpărătorul şi companiile afiliate acestuia.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII
8.1. Pretenţiile de despăgubire faţă de SERVOSISTEME sunt excluse, indiferent de baza juridică pe care sunt revendicate, cu excepţia cazului în care au la bază intenţia sau neglijenţa majoră a SERVOSISTEME.
8.2. În cazurile de răspundere a SERVOSISTEME din cauza încălcării obligaţiilor esenţiale ale contractului precum şi în cazurile de neglijenţă majoră, SERVOSISTEME răspunde doar pentru despăgubirea daunelor tipice, previzibile în momentul încheierii contractului.
8.3. Răspunderea SERVOSISTEME este de asemenea limitată la despăgubirea daunelor directe; răspunderea pentru daune indirecte (de ex. profit nerealizat) este exclusă în măsura permisă de lege.
8.4. Răspunderea SERVOSISTEME conform legii privind garanţia produselor şi conform altor prevederi legale obligatorii nu este afectată.
8.5. În măsura în care Cumpărătorul acţionează asupra bunurilor cumpărate în sensul prelucrării acestora sau includerii într-un alt produs finit, acesta îşi asumă în cadrul raporturilor interne riscul unic privind răspunderea pentru noul produs rezultat, în măsura în care cauza daunei a fost stabilită în domeniul său de control şi organizare şi acesta răspunde în calitate de producător în cadrul raporturilor externe. Condiţia de mai sus se referă în special la cazul în care produsul finit prezintă un defect şi / sau instrucţiunile pentru consumatorul final sunt greşite sau incomplete.
Cumpărătorul exonerează SERVOSISTEME explicit de toate eventualele pretenţii şi va prezenta o garanţie pe măsura responsabilităţii sale în cadrul raporturilor interne.

9. COMPENSAREA
Vânzătorul are dreptul să procedeze la compensarea obligaţiilor de plată ale Cumpărătorului cu soldurile sale creditoare în condiţiile prevăzute de normele legale aplicabile. Prin prezenta, Cumpărătorul renunţă în mod expres la pretenţia de reciprocitate.

10. DISPOZIȚII FINALE
Cumpărătorul se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor şi a informaţiilor obţinute de la Vânzător în cadrul tranzacţiilor pentru încheierea unui contract de vânzare sau pe parcursul executării lui.
Cumpărătorul declară expres că a înţeles şi acceptat clauzele prezentului contract care prevăd limitarea răspunderii, dreptul de a denunţa unilateral contractul, legea aplicabilă şi clauza de pact comisoriu, inclusiv cele sau prin care se derogă de la normele privitoare la competenţa instanţelor judecătoreşti.
Orice costuri determinate de solicitări suplimentare ale Cumpărătorului cu privire la transport, destinaţie sau la depozitare sunt în sarcina exclusivă a Cumpărătorului, care va informa din timp Vânzătorul şi va garanta oportunitatea şi necesitatea modificărilor solicitate, precum şi faptul că aceste modificări nu afectează Vânzătorul sau confidenţialitatea convenţiei.
Orice eveniment de forţă majoră care intervine după semnarea acestui contract, cum ar fi restricţii la mijloacele de transport, restricţii la export, schimbări ale reglementărilor vamale sau altele legate de comerţul exterior, decizii politice sau guvernamentale, blocade, greve, întreruperi în livrarea energiei electrice, termice sau a apei din sistemul naţional, război, foc, cutremure, naufragii, oprirea parţială sau totală a lucrului datorită oricăror motive, ca şi orice alte circumstanţe extraordinare în măsură să împiedice executarea acestui contract şi fiind dincolo de posibilitatea Vânzătorului de a le controla, vor da Vânzătorului dreptul să suspende executarea contractului pe timpul existenţei respectivului caz de forţă majoră.
În cazul în care unele clauze din aceste condiţii sunt sau devin nule, în locul lor vor fi aplicate dispoziţiile legale. În cazul în care nu există o reglementare care să umple golul creat, în locul prevederii nule va fi aplicată o prevedere validă care se apropie cel mai mult de scopul urmărit prin prevederea nulă.

Locul de executare a tuturor obligaţiilor rezultate din tranzacţia de livrare este BUCUREȘTI sau BRAȘOV.

Aceste condiţii şi fiecare contract vor fi guvernate de legile române.

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanța competentă de la sediul SERVOSISTEME București sau SERVOSISTEME Brașov.